Duben 2009

práva

19. dubna 2009 v 21:47 | Libenské gymnázium |  Já a blog

Práva
-souhrn norem(právních předpisů) uznaných a vyddaných státem,které jsou závazné pro společnost(=organizují a řídí život ve společnosti)a jejich dodržování je vynutitelné státní mocí

1.subjektivní právo-soubor oprávnění dovoleného chování účastníka právního vztahu
2.objektivní právo-soupis všech obecně závazných pravidel chování=písemné vyjadřování subjektivního práva
-neznalost práva neomlouvá

PRÁVO
-usměrňuje a řídí chování lidí
-zpracované písemnou formou(kodifikované)
-dodržení vynucuje stát a využívá k tomu(sankci)postihů
-právo upravuje jen nejdůležitější vztahy
-minimum morálky

MORÁLKA
-nemá většinou písemnou formu,předává se ústně z generace na generaci
-dodržování morálních norem je pouze otázkou svědomí
-zahrnuje širší oblast lidských vztahů

-v demokracii je právo a morálka v souladu

Právní vztahy
-společenské vztahy upravené právními normami
-každý právní vztah má 3 složky:
1.subjekty(účastníci)=ti,kteří v právním vztahu vznikají práva a povinnosti(kupující-prodávající,manžel-manželka,rodiče-dítě,řešitel-dlužník)
2.obsah-oprávnění a povinnosti subjektů právního vztahu
3.objekt(předmět)=cíl právního vztahu

SUBJEKTY V PRÁVNÍM VZTAHU
  1. způsobilost k právům a povinnostem=umožňuje být účastníkem právního vztahu-získáváme narozením až do smrti(prohlášení za mrtvého)
  2. způsobilost k právním úkonům=umožňuje subjektu svým chováním zakládat,měnit,rušit právní vztahy-závisí na věku a na duševním zdraví(15-trestní,pracovní,18-obecní)

Právní řád
-souhrn všech pramenů práva na území státu
-v ČR-závazný pro občany i pro cizince pobývající u nás
-v cizině se řídíme právním řádu ze své země,pokud to není v rozporu s jejich právním řádem
-hlavní prameny práva: -právní obyčeje a zvyklosti
-normativní právní akty-vyhlášky,zákony,zákoník-psané-všeobecně závazné právní předpisy,nedodržování postihováno(sankce)
-precedens-soudní rozhodnutí,kterým se řídí případy dosud právně neupravené
-smlouvy-využívají se v mezinárodním právu

DESCEDENČNÍ (SESTUPNÁ) PRÁVNÍ SÍLA
Zákonné(základní,prvotní)předpisy
-ústava
-ústavní zákony
-zákony+zákonná opatření
Podzákonné(prováděcí,druhotné)předpisy
-vládní nařízení
-vyhlášky ministerstvu
-vyhlášky samostatných celků

Právní předpisy
-tvoří a vydávají státní orgány uzákoněným a přesně danou písemnou formou
-uveřejněný ve Sbírce zákonů=jediný oficielní seznam právních předpisů

-ve Sbírce -číslovány v chronologickém prostředí
-v záhlaví předpisu-členěn do odstavců označených číslovanými paragrafy nebo články
-obsahují zdůvodnění jeho vydání
-jednotlivá ustanovení
-v závěru předpisy,které se jim ruší(=delegují)-může se jen doplnit nebo pozměnit(=novelizace)
-platnost=předpis byl utvořen předepsaným způsobem příslušným státním orgánem a stal se součástí právního řádu
-účinnost=povinnost řídit se předpisem
-působnost= osobní-okruh osob,které se musí předpisem řídit
všeobecná osobní-týká se všech lidí
omezená-týká se úzkého okruhu lidí
územní(prostorová)-na určeném území-jakého území se týká
časová

Právní ochrana
-systém soudů
-občan se obrací na soud,když se domnívá,že byla porušena jeho práva,když požaduje od soudu rozhodnutí,že nějáká práva a povinnosti mu náleží
-stát se obrací na soud,když občan poruší nějáký zákon

-systém soudnictví v ČR:
Nejvyšší soud-kontroluje rozhodnutí vrchních soudů-sídlo v Brně-dovolovací soud

Nejvyšší správní soud(2003)-řeší žaloby proti rozhodnutím orgánů státní správy a krajských soudů-sídlo v Brně

Vrchní soud(2)-řeší odvolání,vykládá zákony a předpisy-sídlo v Praze a Olomouci

Krajské soudy(14)-sídlí v krajských městech

Okresní soudy(obvodní soudy)-projednávají občansko-právní spory,rodinné právo

-soudci navrhováni ministerstvem spravedlnosti-schvaluje prezident,funkce na doživotí
-soudy jsou nezávislé,nestranné

-státní zastupitelství:
-úrovně jako soudy v ČR-na stejných místech
-nejvyšší-Renáta Vesecká
-rozhoduje o uvalení vazby
-zastupuje stát u soudu
-navrhuje ministr spravedlnosti,jmenuje a odvolává vláda

-advokát=zastupuje klienty před soudem,ex offo=advokát od státu

-notář=vystupuje pouze v oblasti soukromého-občanského práva,sepisuje veřejné listiny(závěť,smlouva),ověřuje a osvědčuje průběh losování

-ombucman=veřejný ochránce prav

Systém odvětví práva
-obsahově uspořádaný právní řád,právní předpisy podle obsahu nezařazují k jednotlivým právním odvětvím
-právo se dělí podle 3 hledisek:
  1. právo mezinárodní a vnitrostátní
  2. právo veřejné a soukromé
  3. právo hmotné(pravidla jak se mají lidé chovat) a procesní

1.mezinárodní-mezi státem a organizací,nadžezené vnitrostátními
2.veřejné-upravuje vztahy mezi státem a občany(fyzické i právnické osoby)
-ústavní právo-vymezuje právní postavení občanů ve státě
-hlavním pramenem je Ústava ČR + Listina
-trestní právo-vymezuje trestní činy a tresty,které se za ně ukládají
-trestní zákon,trestní řád
-správní právo
-finanční právo
-pracovní právo-upravuje vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
-zákoník práce
soukromé-upravuje vztahy mezi občany
-rodinné právo-upravuje vztahy mezi manželi,rodiči a dětmi,příbuznými,náhradní rodinná péče
-zákon o rodině
-občanské právo-upravuje majetkové vztahy
-občanský zákoník
-obchodní právo-upravuje vztahy při podnikání,výměně zboží
-obchodní zákoníkChladný drak a vypočítavá dračice, která miluje mrtvého...

13. dubna 2009 v 21:34 | Samantha |  Kniha
Prospala ještě následující dva dny, budila se jen na jídlo a občas si přečetla dvě stránky z vypůjčené knihy o černé magii, kterou jí věnoval Draco. Chodil za ní každé dvě hodiny a povídali si, popřípadě jí on vyprávěl, jak to teď venku vypadá.


Záchrana a neslušný neodmítnutelný návrh

9. dubna 2009 v 21:40 | Samantha |  Kniha
Omlouvám se za tu dobu...nějak nestíhám. Ani s tímhle nejsem moc spokojená, ale lepší něco, než nic, ne? =)